top of page

Degalų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams

Norint degalų (kuro) sąnaudas priskirti leidžiamiems atskaitymamas būtina pagrįsti, kad šios sąnaudos buvo faktiškai sunaudotos (siejamos su įmonės pajamų uždirbimu) dokumentais (PMĮ 17 str. komentaras).

Atsižvelgdama į veiklos pobūdį įmonė pati nusistato kokiais dokumentais, patvirtintais atsakingų asmenų parašais, turi būti įforminamas degalų faktinis sunaudojimas. Tokiu būdu degalų sąnaudos leidžiamiems atskaitymams gali būti pripažintos remiantis kelionės lapais, degalų nurašymo aktais, degalų nurašymo ataskaitomis.


Leidžiamiems atskaitymams priskiriamas degalų (kuro) kiekis negali viršyti nustatyto norminio kiekio. Viršijus šį kiekį degalų perviršis priskiriamas neleidžiamiems atksaitymams. Degalų sunaudojimo normas įmonė patvirtina atsižvelgdama į transporto priemonės gamintojo nurodytus techninius duomenis arba atliktus bandomuosius važiavimus. Degalų sunaudojimo normos turi būti techniškai pagrįstos.

Naudodamiesi TASIS programa galėsite pildyti kelionės lapus, programa automatiškai sugeneruos degalų nurašymo aktus ir patikrins ar faktinė degalų norma neviršijo nustatyto norminio kiekio.

35 views
bottom of page